IPKO është një nga organizatat më të suksesshme në Kosovë dhe gjithnjë në rritje. Ne e kemi arritur suksesin përmes profesionalizmit, kreativitetit dhe punës ekipore. Ne jemi vazhdimisht në kërkim të personave të talentuar që të na bashkohen në punën tonë. Kësaj radhe, shpallim konkurs për:

Ekspert/e i/e Ekzekutimit të Llogarive Kryesore te TIK-ut (Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit)

Eksperti/ja i/e Ekzekutimit të Llogarive  Kryesore të TIK-ut i  Raporton Menaxherit/es për  Zhvillimin e Biznesit dhe do t’i ketë këto përgjegjësi:

 • Krijon kontakte të reja me klientë potencial, bën shitjen, menaxhon portfolin e klientit dhe mban kontakte me klientët ekzistues dhe të rinj.
 • Analizon dhe vendos se cilat produkte dhe zgjidhje të TIK-ut do t’i ofrohen klientit apo duhet të përshtaten për të plotësuar nevojat e klientit.
 • Merr përgjegjësi për t’iu përgjigjur pyetjeve teknike që mund të jenë parashtruar nga klienti, në mënyrë të kënaqshme dhe në kohë.
 • Përgjegjës për trajnime te nevojshme dhe aktiviteteve mbështetëse p♪7r klientë
 • Regjistron të gjitha shitjet në sistem, kontrollon nivelet e stokut dhe porosit mallin sipas nevojës apo siç mund të jetë e përshtatshme për klientë në përputhje me politikat dhe procedurat e zbatueshme në kompani.
 • Sigurohet që klientët të marrin faturat dhe mbledh pagesat/borxhet brenda kohës së caktuar.
 • Propozon mënyra dhe strategji të reja për rritjen e portofolit të klientëve të kompanisë.
 • Kryen çdo/secilën nga detyrat e caktuara nga menaxheri në kuadër të fushës së përgjegjësisë.

Për t’u konsideruar për këtë pozitë, kandidati/ja duhet të ketë përvojën, shkathtësitë, njohuritë dhe cilësitë si në vijim:

 • Krijon kontakte të reja me klientë potencial, bën shitjen, menaxhon portfolin e klientit dhe mban kontakte me klientët ekzistues dhe të rinj.
 • Analizon dhe vendos se cilat produkte dhe zgjidhje të TIK-ut do t’i ofrohen klientit apo duhet të përshtaten për të plotësuar nevojat e klientit.
 • Merr përgjegjësi për t’iu përgjigjur pyetjeve teknike që mund të jenë parashtruar nga klienti, në mënyrë të kënaqshme dhe në kohë.
 • Përgjegjës për trajnime te nevojshme dhe aktiviteteve mbështetëse p♪7r klientë
 • Regjistron të gjitha shitjet në sistem, kontrollon nivelet e stokut dhe porosit mallin sipas nevojës apo siç mund të jetë e përshtatshme për klientë në përputhje me politikat dhe procedurat e zbatueshme në kompani.
 • Sigurohet që klientët të marrin faturat dhe mbledh pagesat/borxhet brenda kohës së caktuar.
 • Propozon mënyra dhe strategji të reja për rritjen e portofolit të klientëve të kompanisë.
 • Kryen çdo/secilën nga detyrat e caktuara nga menaxheri në kuadër të fushës së përgjegjësisë

Përvoja e punës: Teknologjia e informacionit dhe komunikimit dhe përvoja në shitje (përvoja përkatëse në shitje e kombinuar me kuptimin e produkteve të TIK-ut, zgjidhjeve dhe trendeve është vitale) min. 3 vite.

Kandidati/ja i/e suksesshëm/me do t’i bashkëngjitet një ekipi miqësor dhe profesional, ku do të zgjerojë dijen dhe do zhvillohet bashkë me kompaninë.

Vendi i punës: Prishtinë

Ju lutemi dërgoni CV-të tuaja në hr@ipko.com dhe të cekni pozitën për të cilën jeni duke aplikuar. Afati i fundit për aplikim është data 22.06.2018