IPKO MDHP -Zyrtari për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Zyrtari për mbrojtjen e të dhënave është përgjegjës për mbikëqyrjen e strategjisë dhe zbatimit për mbrojtjen e të dhënave të një organizate. Ata janë zyrtar që siguron që një organizatë është në përputhje me kërkesat e GDPR.

Siguria e të dhënave personale

IPKO mban masa të sigurisë teknike, fizike dhe administrative për të mbrojtur sigurinë e të dhënave tuaja personale nga humbja, keqpërdorimi, qasja e paautorizuar, zbulimi ose modifikimi i paautorizuar. Disa nga masat mbrojtëse të përdorura nga IPKO përfshijnë kontrollet e qasjes fizike në qendrat tona të të dhënave dhe kontrollet e autorizimit të qasjes në të dhënat personale.

Kontaktoni

Zyrtare e IPKO -s për Mbrojtjen e të Dhënave Personale: Arboneta Thaçi Gashi,
Adresa e-mail: dpo@ipko.com

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?