IPKO Telecommunications LLC (këtu e tutje referuar si “IPKO”) është kompani e themeluar në përputhje me ligjet e aplikueshme në Kosovë, me pronësi të plotë nga Telekomi Slloven. në përputhje të plotë me Ligjin në fuqi për Mbrojtjen e të dhënave personale 06/l-082, përpunon te dhënat personale të përdoruesve të shërbimeve të saj të komunikimeve elektronike. Përpunimi nënkupton marrjen e të dhënave personale si dhe përdorimin e tyrë për nevojat e zbatimit të marrëveshjes për ofrimin e shërbimit të zgjedhur nga përdoruesi, si dhe përdorimin e tyre për qëllim të ofrimit të shërbimeve tjera për Përdoruesit, respektivisht mbledhja, regjistrimi, organizimi, strukturimi, ruajtja, përshtatja ose ndryshimi, tërheqja, konsultimi, përdorimi,  kufizimi, fshirja ose asgjësimi, përdorimin e tyre duke përdorur mjetet e teknologjisë informative.

Të gjitha të dhënat personale që IPKO mbledh nga përdoruesit e shërbimeve të saj, përdoren dhe përpunohen në mënyrë të ndershme, të drejtë dhe gjithmonë në përputhje të plotë me legjislacionin në fuqi.

Të dhënat personale përpunohen apo ruhen vetëm për atë periudhë kohe që është në përputhje me qëllimet specifike dhe për të cilat këto të dhëna janë mbledhur nga IPKO për shkak të respektimit të obligimeve qe dalin nga Ligji për Komunikime Elektronike dhe legjislatura tjetër në fuqi.

Të dhënat personale që IPKO i mbledh përfshijnë si vijon:

 • Emri, mbiemri, numri personal, adresa, email adresa, numri kontaktues;
 • Të dhënat që lidhen për numrin mobil si dhe shërbimet e telefonisë mobile siç mund të jenë, thirrjet hyrëse – dalëse, mesazhet (pa përmbajte të tekstit) hyrëse-dalëse, IMEI numri, numri serik i numrit, lokacioni i thirrjes së realizuar-pranuar, transaksionet  e faturimit që ndërlidhen me shërbimin përkatës;
 • Të dhënat që ndërlidhen me shërbimin e internetit, siç mund të jenë email adresa, username, IP adresa, lokacioni për Ip adresë;
 • Të dhënat që ndërlidhen me shërbimin e televizionit DTV si dhe TVIM;
 • Të dhënat që ndërlidhen me shërbimin e telefonisë fikse;
 • Të dhënat që ndërlidhen me aplikacionet e IPKO’ s për blerje të shërbimeve online si dhe në web faqen zyrtare të IPKO’s;
 • Të dhënat që ndërlidhen me Ankesat kërkesat e përdoruesve drejtuar IPKO’s nëpërmjet kanaleve zyrtare të komunikimit duke përfshirë por duke mos u limituar më anë të postës elektronike/emailit apo rrjeteve sociale.

Thirrjet drejtuar Qendrës së thirrjeve të IPKO’ s me rastin e parashtrimit të Ankesave/Kërkesave.

 

Pëlqimi për përpunim të të dhënave personale

IPKO duhet të ketë një bazë ligjore për të përpunuar të dhënat tuaja personale. Në shumicën e rasteve baza ligjore do të jetë një nga të mëposhtmet: (a) për të përmbushur detyrimet tona kontraktuale për ju, për shembull për të siguruar shërbimet, për të siguruar që faturat të paguhen në mënyrë korrekte. (b) Ku ju keni dhënë pëlqimin tuaj për përpunimin. (c) të përmbushin detyrimet tona ligjore, siç është shpjeguar më sipër. (d) për të përmbushur interesat tona legjitime, për shembull për të kuptuar se si i përdorni shërbimet tona të produkteve dhe për të na mundësuar të nxjerrim njohuri nga kjo, e cila na lejon të zhvillojmë produkte dhe shërbime të reja dhe të personalizojmë shërbimin për ju.  Kur IPKO përpunon informacionin personal për të përmbushur interesat e ligjshme, IPKO krijon masa mbrojtëse të fuqishme për të siguruar që privatësia juaj të jetë e mbrojtur dhe për të siguruar që interesat tona të ligjshme të mos anashkalohen nga interesat tuaja ose të drejtat dhe liritë themelore. (e) për të mbrojtur interesat jetësore të subjektit të të dhënave ose të një personi tjetër fizik. (f) të nevojshme për kryerjen e një detyre të kryer në interes të publikut. IPKO nuk mban asnjë përgjegjësi në rast se ju i keni zbuluar të dhënat e juaja një pale të trete, dhe si rezultat i kësaj ju pranoni mesazhe apo kontaktoheni në mënyra tjera të komunikimit. Në rast të tillë, ju këshillojmë që të ankoheni pranë Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, ndaj kompanisë që ju shqetëson përmes komunikimit të paautorizuar/padëshiruar.

IPKO mund të marrë pëlqimin tuaj për të mbledhur dhe përdorur lloje të caktuara të informatave personale kur IPKO kërkohet ta bëjë këtë me ligj (për shembull, në lidhje me Cookies) . IPKO ju inkurajon që të kontaktoni IPKO-n për të përditësuar ose korrigjuar informacionin tuaj nëse ndryshon ose nëse informacioni personal në IPKO për ju është i pasaktë. IPKO është kontrolluesi i të dhënave të grumbulluara dhe të përpunuara në përputhje me këtë politikë të privatësisë si dhe ligjet e aplikueshme. IPKO është e angazhuar të punojë me ju për të marrë një zgjidhje të drejtë për çdo ankesë ose shqetësim rreth privatësisë. Nëse besoni se IPKO nuk ka qenë në gjendje të asistojë me ankesën apo shqetësimin tuaj, ju keni të drejtë të bëni një ankesë tek autoriteti për mbrojtjen e të dhënave personale.

Për t’ju mundësuar shërbime sa më të mira, IPKO, vetëm me pëlqimin tuaj, do të përdor të dhënat personale për qëllime të marketingut direkt. Ju mund të zgjidhni që të mos kontaktoheni për të gjithë fushën e marketingut direkt duke dërguar email në info@ipko.com apo ipkoprivacy@ipko.com.

Ju mund te zgjidhni të informoheni për:

 • Ofertat aktuale

Ju zgjidhni të njoftoheni kur të prezantojmë telefona mobil, paketa ose shërbime të reja për të gjithë klientët tanë. Me anë të kësaj pranoni të informoheni në të njëjtën kohë për të rejat dhe ofertat e përgjithshme të IPKO Telecommunications LLC, përmes SMS / MMS, postës elektronike, postës tradicionale, thirrjeve / video thirrjeve, televizionit, platformave multimediale, aplikacioneve, faqeve të internetit të kompanisë dhe rrjeteve sociale dhe gjithashtu, ju lejoni që IPKO Telecommunications LLC të përpunojë të dhënat tuaja për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë të mallrave dhe shërbimeve.

 • Ofertat vetëm për Mua

Ju zgjidhni të informoheni kur ne prezantojmë telefona celularë, paketa ose shërbime që janë përshtatur për nevojat tuaja.

Ju pranoni që dëshironi të njiheni me përfitimet dhe ofertat që ju përshtaten personalisht dhe lejoni që IPKO Telecommunications LLC të përpunojë të dhënat tuaja për këtë qëllim, të dhëna mbi përdorimin e shërbimeve të kompanisë, faqet e internetit dhe aplikacionet e saj, rrjetet sociale, Programin e Besnikërisë dhe gjithashtu të dhënat e trafikut dhe vendndodhjes nga kjo marrëdhënie kontraktuale. Të dhënat mund të përpunohen për përgatitjen dhe transmetimin e ofertave të personalizuara përmes SMS / MMS, postës elektronike, postës tradicionale, thirrjeve / video thirrjeve, rrjeteve sociale, televizionit, platformave multimediale, aplikacioneve dhe faqeve të internetit të kompanisë.

 • Ofertat e paraqitura personalisht në shtëpi

Zgjidhni nëse doni që ne t’ju këshillojmë personalisht në shtëpi kur, për shembull, ne e zgjerojmë rrjetin tonë me shërbime te reja në lokacionin tuaj.

Me anë të kësaj pajtoheni që agjenti i IPKO Telecommunications LLC mund t’ju vizitojë në shtëpi dhe t’ju paraqesë një ofertë të përshtatur personalisht për ju. Ju lejoni që të dhënat tuaja, të dhënat për përdorimin e shërbimeve, përfshirë trafikun dhe të dhënat e vendndodhjes, të përdoren për këtë qëllim nën këtë marrëdhënie kontraktuale.

Ndihmoni në përmirësimin e shërbimeve:

 • Na ndihmoni të jemi më të mirë

Zgjidhni të na ndihmoni. Bazuar në informacionin se si dhe cilat shërbime përdorni, ne do të jemi në gjendje të përmirësojmë ofertën tonë.

Meqenëse doni të kontribuoni në zhvillimin e shërbimeve dhe një përvojë edhe më të mirë të përdoruesit, ju pranoni që IPKO Telecommunications LLC mund të përpunojë të dhënat tuaja, të dhënat mbi përdorimin e shërbimeve të kompanisë, faqet e internetit dhe aplikacionet e saj, rrjetet sociale, Programin e Besnikërisë dhe të dhënat e trafikut dhe vendndodhjes nga kjo marrëdhënie kontraktuale. Kompania mund të analizojë të dhënat tuaja, përfshirë segmentimin dhe profilizimin, në mënyrë që të zhvillojë shërbime dhe të përgatisë një ofertë moderne të komunikimit (p.sh. planifikimi dhe zhvillimi i shërbimeve dhe aplikacioneve, vlerësimi i tregut, matja e performancës së shitjeve, matja e performancës së aktiviteteve të marketingut, aktivitete për të përmirësuar përvojën dhe cilësinë e përdoruesit të shërbimeve).

Cookies

Web faqja zyrtare e IPKO’s www.ipko.com  përdore “cookies”. “Cookies” janë skedarë teksti që ruhen në një sistem kompjuterik nëpërmjet një shfletuesi të internetit. Shumë cookies përmbajnë një të ashtuquajtur “ID cookies”. Një “ID cookie” është identifikues unik i cookies. Përbëhet nga një varg karakteresh përmes së cilës mund të caktohen faqet e Internetit dhe serverët në shfletuesin specifik të Internetit në të cilin është ruajtur cookie. Kjo i lejon faqet dhe serverët e vizituar të internetit të bëjnë dallimin mes shfletuesit individual të subjektit të të dhënave nga shfletues të tjerë të internetit që përmbajnë cookie të tjera. Një shfletues i veçantë i internetit mund të njihet dhe identifikohet duke përdorur cookie ID unike. Përmes përdorimit të cookies, IPKO mund t’u ofrojë përdoruesve të kësaj faqeje të internetit shërbime më të lehta për përdoruesit e që nuk do të ishin të mundshme pa vendosjen e cookies. Cookies na lejojnë, të njohim përdoruesit e faqes tonë dhe qëllimi i kësaj njohje është që t’ua lehtësojë përdoruesve shfrytëzimin e faqes tonë të internetit. Përdoruesi i faqes që përdor cookies, p.sh. nuk duhet të shënoj të dhënat për qasje sa herë që qaset në faqen e internetit, sepse kjo bëhet nga faqja e internetit, dhe cookie është ruajtur në sistemin e kompjuterit të përdoruesit. Përdoruesi mundet në çdo kohë të parandalojë vendosjen e cookies nëpërmjet faqes sonë të internetit me anë të një aranzhimi korresponduese të shfletuesit të internetit dhe kështu mund të mohojë përgjithmonë vendosjen e cookies. Për më tepër, cookies tashmë të vendosura mund të fshihen në çdo kohë nëpërmjet shfletuesit të internetit ose programeve të tjera softuerike. Kjo është e mundur në të gjithë shfletuesit e internetit. Nëse përdoruesi deaktivizon vendosjen e cookies në shfletuesin e Internetit, jo të gjitha funksionet e faqes sonë të internetit mund të jenë plotësisht të përdorshme.

 

Ruajtja e të dhënave

Ne ruajmë të dhënat tuaja personale për aq kohë sa është e nevojshme dhe janë të rëndësishme për ofrimin e shërbimeve tona, në përputhje me ligjet në fuqi. Përveç kësaj, ne mund të ruajmë të dhënat tuaja personale edhe pas mbylljes së llogarisë tuaj për të parandaluar mashtrimin, për të mbledhur ndonjë borxh të papaguar, zgjidhjen e kontesteve, për të zbatuar marrëveshjen tonë për Kushtet e Përdorimit, për të ndihmuar çdo hetim, dhe të ndërmarrë veprime të tjera të lejuara ose të kërkuara me ligjet e aplikueshme.

Në rastet kur nuk është më e nevojshme për ne për të ruajtur të dhënat tuaja personale apo kur shuhet qëllimi për të cilin janë mbledhur apo ruajtur të dhënat tuaja personale, ne bëjmë shkatërrimin e tyre në mënyrë të sigurt në përputhje me ligjet nacionale për privatësinë dhe mbrojtjen e të dhënave personale dhe politikave tona të brendshme.

 

Si mund t’i kontrolloni te dhënat te cilat i keni ndare me ne

Ju i kontrolloni te dhënat qe i ndani me ne. Ne çdo kohe ju keni mundësi të vizitoni dyqanet e IPKO’ s apo të shkruani në info@ipko.com apo ipkoprivacy@ipko.com ku do ti keni ne dispozicion te gjitha te dhënat e juaja personale, mundësitë për t’i kufizuar, fshire apo korrigjuar te dhënat, pëlqimin e dhënë, apo hequr pëlqimet paraprake.

 

Qasja në të dhënat tuaja personale,  apo korrigjimi i te dhënave

Ne ndërmarrim hapa të nevojshëm për të siguruar dhe garantuar se të dhënat personale që ne mbledhim janë të sakta dhe të përditësuara, dhe sigurojmë që ju keni mundësinë e qasjes dhe korigjimit të tyre, aq sa ju lejon ligji i aplikueshëm në Kosovë. Ju mund të shihni, rishikoni,

ndryshoni të dhënat tuaja personale duke vizituar vizituar pikat e shitjes se IPKO’ s. Ju lutemi përditësoni të dhënat tuaja personale menjëherë posa ato ndryshojnë apo janë të pa sakta. Ne nuk marrim përsipër asnjë kompensim për ndonjë dëm që mund të shkaktohet si rezultat i të dhënave tuaja të pa sakta dhe të pa përditësuara.

 

Siguria e të dhënave personale

IPKO mbanë masa sigurie teknike, fizike dhe administrative për të mbrojtur sigurinë e të dhënave tuaja personale nga humbja, keqpërdorimi, qasja e paligjshme, zbulimi ose ndryshimi i paautorizuar. Disa nga masat mbrojtëse që përdorin IPKO përfshijnë  kontrollet e qasjes  fizike në qendrat tona të të dhënave dhe kontrollet e autorizimit të qasjes së në të dhënat personale.

 

Ndarja e të dhënave personale me palët e treta

IPKO do të bëj ndarjen e informatave tuaja personale vetëm me palët që ndihmojnë në zbatimin e kontratës që Përdoruesit kanë nënshkruar, siç janë:

Kontraktorët që punojnë për ne: Ne punojmë me kontraktorët për të na ndihmuar të ofrojmë shërbimet duke përfshirë në fushat e  analitikës, marketingut, reklamave,  validimi i kredencialeve profesionale, shërbimi ndaj klientit dhe shërbimet e përmbushjes së pagesave. Ne mund t’u sigurojmë këtyre kontraktorëve informacione personale për përdoruesit e shërbimeve tona, në mënyrë që ata të mund të përmbushin përgjegjësitë e tyre për ne, megjithatë, ne kërkojmë që ata të bien dakord dhe të kufizojnë përdorimin e tyre të këtyre të dhënave personale në përmbushjen e këtyre përgjegjësive duke lidhur Marrëveshje të veçanta të cilat garantojnë nivelin e sigurisë se këtyre të dhënave duke i marrë të gjitha masat e nevojshme teknike siç parashihet me Ligj.

Zbulimi i të dhënave tek Agjencitë e zbatimit të ligjit

IPKO mund të zbulojë informacionin tuaj për organet e zbatimit të ligjit, agjencitë qeveritare ose palët e treta të autorizuara, në përgjigje të një kërkese të verifikuar në lidhje me veprimet terroriste, hetimet penale ose aktivitetet e pretenduara të paligjshme ose ndonjë aktivitet tjetër që mund të na ekspozojë, ose ndonjë përdorues tjetër  para ndonjë përgjegjësie ligjore. IPKO është i detyruar që në mbështetje të kuadrit ligjor apo në zbatim të urdhrit të prokurorisë apo gjykatës kompetente, t’i përcjellë të dhënat tuaja personale nëse kërkohet organeve të specializuara të shtetit vetëm në rast të një hetimi penal. Po ashtu, IPKO ka për obligim ligjor që të bashkëpunojë në rastet e përgjimit të telefonatave dhe të përdorimit të internetit dhe t’i mundësojë Autoritete te zyrës së Prokurorit të Shtetit infrastrukturën teknike të përgjimit në funksion të Ligjit për përgjimet e komunikimeve elektronike Ligji Nr. 05/L -030, Kodit te Procedurës Penale 2012/04-L-123 dhe ndryshimeve përkatëse.

 

Kontakti

Ne jemi të përkushtuar të respektojmë dhe mbrojmë privatësinë tuaj andaj siç edhe parashihet me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale IPKO tashmë ka emëruar Zyrtarin për mbrojtjen e të dhënave personale për t’ju ndihmuar në lidhje me të gjitha çështjet që ndërlidhen me të dhënat tuaja personale. Detajet e kontaktit të Zyrtarit për mbrojtjen e të dhënave personale: Arboneta Thaçi Gashi, Zyrtare për mbrojtjen e të dhënave personale në IPKO, email adresa: arboneta.thaci@ipko.com, 038/049/700700, IPKO Telecommunications LLC, Rruga “Zija Shemsiu” Ulpianë, Prishtinë, Kosovë.

Çfarëdo pyetje që keni në lidhje me politikën e privatësisë ju lutem të mos hezitoni të na kontaktoni, nëse keni pyetje, vërejtje, kërkesa apo ankesa në lidhje me përdorimin e të dhënave për qëllimin e mësipërm, ju lutemi të na kontaktoni me shkrim në adresën  ipkoprivacy@ipko.com apo info@ipko.com.