Shfrytëzoni internetin më të shpejtë, për vetëm 1 EUR!

Për ta aktivizuar këtë shërbim, ju duhet të keni abonim aktiv të shërbimeve të internetit me IPKO-në.

Aktivizimi bëhet duke dërguar me SMS kodin e MAC adresës së modemit tuaj në numrin55999 (nga numrat 049 & 043).

Pas çdo të dytës shifër, duhet të shtohet simboli minus(-) për të funksionuar aktivizimi, si p.sh.: 00-19-47-7C-79-96

Çmimi i shërbimit është 1 EUR e cila zbritet nga bilanci i telefonisë mobile.

Ju mund të dërgoni SMS për aktivizim në çdo kohë, mirëpo shërbimi do të aktivizohet vetëm nga ora 24:00.

Shërbimi TURBO internet është shërbim ditor, i cili do të jetë aktiv nga ora 24:00 deri në orën 10:00.

Gjeni më poshtë llojin e modemit tuaj, për t’u informuar se cili kod duhet të dërgohet me SMS:

1.CM MAC                                                                                            

*Kodi duhet të dërgohet në këtë menyrë:  00-19-47-7C-79-96

2. HF MAC        

   

*Kodi duhet të dërgohet në këtë menyrë:  00-23-ED-69-CD-C0

3. MAC


*Kodi duhet të dërgohet në këtë menkyrë: 00-16-92-8E-F8-0A

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?