Shërbimi Rrethi im të mundëson të komunikosh shumë lirë me 10 persona brenda rrjetit IPKO. Regjistrimi i 10 numrave të parë brenda shërbimit Rrethi im është falas, më pas vetëm ndryshimi i një numri në muaj është falas.

Administrimi i numrave në “Rrethi im”

Shtoni, hiqni, ose shikoni se kush është në rrethin tuaj. Administroni si të doni numrat në ‘Rrethi im’.

Dërgoni një SMS në numrin 50505 me tekstin:

  • Plus 049xxxxxxpër të shtuar një numër
  • Minus 049xxxxxxpër të hequr një numër

 

Dërgo tekstin “Rrethi” në numrin 50505 për të ditur cilët numra janë në listën tuaj “Rrethi im”.

Ju mund të shtoni në rreth edhe numra të IPKO telefonisë fikse në formatin si në vijim: +383387xxxxx.

Si të shtoni numra në Rreth?

Ju mund të filloni të shtoni deri në 10 numra në rrethin tuaj, duke dërguar SMS në 50505 me tekstin: Plus 049xxxxxx. Ndërsa, për të hequr numra nga rrethi, duhet të dërgoni SMS në 50505 me tekstin: Minus 049xxxxxx.

 

SHËRBIMIÇMIMI
Thirrjet drejt IPKO-së0.13 EUR
Thirrjet drejt operatorëve tjerë0.153 EUR
SMS drejt IPKO-së0.062 EUR
SMS drejt operatorëve tjerë0.082 EUR
Minuti brenda rrethit0.04 EUR
SMS brenda rrethit0.04 EUR
Minuti brenda Super rrethit 0.01 EUR

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?