Koristite najbrži internet za samo 1 EUR!

Da biste aktivirali ovu uslugu, treba da imate aktivnu pretplatu internet usluga u IPKO.

Aktiviranje se vrši tako što preko SMS-a šaljete kod MAC adrese vašeg modema na broj 55999 (sa broja 049 & 043).

Nakon svake druge šifre, treba da dodate simbol minus (-) da bi funkcionisalo aktiviranje, na primer: 00-19-47-7C-79-96

Cena usluge košta 1 EUR i oduzima se sa vašeg stanja mobilnog telefona.

Možete poslati SMS za aktiviranje u svako doba, međutim, usluga će se aktivirati samo od 24:00 časova.

Usluga TURBO Internet je dnevna usluga, koja će biti aktivna od 24:00 do 10:00 časova.

Pronađite dole vrstu vašeg modema, da biste se informisali koji kod treba da pošaljete preko SMS-a:

1.CM MAC                                                                                            

*Kod treba ovako da se pošalje:  00-19-47-7C-79-96

2. HF MAC        

   

*Kod treba ovako da se pošalje:  00-23-ED-69-CD-C0

3. MAC


*Kod treba ovako da se pošalje: 00-16-92-8E-F8-0A

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?