IPKO Telecommunications LLC (u daljem tekstu “IPKO”) je kompanija osnovana u skladu sa primenjivim zakonima na Kosovu, u potpunom vlasništvu slovenačkog Telekoma. U potpunoj saglasnosti sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka br. 06/L-082, obrađuje lične podatke korisnika svojih elektronskih komunikacionih usluga.

U ovoj politici privatnosti, IPKO TELECOMMUNICATIONS LLC (u daljem tekstu: IPKO) pruža informacije o obradi ličnih podataka u skladu sa zahtevima Zakona o zaštiti ličnih podataka br. 06/L-082 svojim pretplatnicima, korisnicima njegovih usluga, kupcima i drugim licima.

Posebne informacije i podaci koji se odnose na obradu ličnih podataka u okviru svakog posebnog ugovornog odnosa mogu se takođe navesti u ugovoru, opštim uslovima korišćenja i prodajnoj ponudi za relevantni ugovorni odnos i/ili uslugu.

Ova Politika privatnosti će se primenjivati “mutatis mutandis (na isti način)” u obradi korisničkih podataka, kada su takvi korisnici pravni ili poslovni subjekti.

Informacije o kontroloru

Pod uslovom da dokumenta koji regulišu određeni ugovorni odnos ne određuju drugačije, kontrolor ličnih podataka biće IPKO TELECOMUNICATIONS LLC, Ulica “Zija Shemsiu” br. 34, naselje Ulpiana, Priština, www.ipko.com, info@ipko.com.

Možete pismeno komunicirati sa IPKO-ovim službenikom za zaštitu ličnih podataka, putem pošte (IPKO Telecommunications LLC, službenik za zaštitu ličnih podataka, Ulica Zija Shemsiu, br. 34, naselje Ulpiana, Priština”) i/ili putem e-pošte: (ipkoprivacy@ipko.com).

Uopšteno

IPKO prikuplja informacije o pojedincima, koje su im bili potrebne za sklapanje ugovora, da bi ispunio zakonske uslove za pružanje usluga i/ ili za ispunjenje drugih pravnih svrha kada sami pojedinci dostave IPKO-u dostave relevantne informacije, ili IPKO može dobiti podatke od iz drugih izvora, ili kada se takvi podaci stvore tokom pružanja i korišćenja usluga. Tokom svog poslovanja sa pretplatnicima, korisnicima i drugim klijentima, IPKO takođe obrađuje i druge lične podatke koje su dostavili subjekti podataka u okviru takvog poslovanja.

IPKO dobija informacije o pretplatnicima/ korisnicima direktno od subjekata podataka i/ ili drugih izvora, u skladu sa uslovima navedenim u uredbama na snazi, relevantnim ugovorima, ovoj Politici privatnosti i uslovima korišćenja IPKO -ovih usluga.

Podaci koji se odnose na klijente IPKO -a su poslovna tajna IPKO-a.

Zbog tačnosti i ažurnosti obrađenih ličnih podataka, IPKO može da proveri autentičnost ličnih podataka proverom ličnog identifikacionog dokumenta i/ ili drugih zvaničnih podataka pretplatnika/ korisnika na koga se podaci odnose.

Da bi proverio autentičnost podataka koje je pretplatnik ili korisnik dostavio IPKO -u (npr. podaci navedeni u ugovoru o pretplati, podaci dostavljeni u okviru naloga klijenta i/ ili tokom korišćenja usluga ili robe od strane klijenta itd.), IPKO može obezbediti takve podatke i/ ili proveriti autentičnost podataka od/ preko bilo kog organa, institucije, poslodavca, banke ili drugih kontrolora ličnih podataka.

 Osnove i svrhe obrade ličnih podataka

Sporazum/Ugovor

IPKO koristi podatke za sklapanje sporazuma/ ugovora i za ispunjavanje ugovornih obaveza iz ugovornih odnosa sa korisnicima. Svrha obrade ličnih podataka takođe je jasna iz sporazuma/ ugovora i/ ili drugih dokumenata koji uređuju dotične ugovorne odnose. Prilikom obrade ličnih podataka za potrebe primene sporazuma/ ugovora, IPKO će obraditi samo podatke, koji su potrebni za sklapanje i primenu sporazuma/ ugovora i/ ili za ispunjenje ugovornih obaveza.

Tokom pružanja posebnih usluga, IPKO će obrađivati lične podatke samo u svrhe predviđene sporazumima/ ugovorima i uslovima korišćenja za odgovarajuću uslugu. U slučaju promena postojećih usluga ili uvođenja novih usluga, IPKO će ažurirati ovu Politiku privatnosti ili izmeniti postojeće sporazume/ ugovore i odredbe i uslove, i/ ili će sklopiti ili odobriti nove uslove i odredbe

Zakon

Pored obrade ličnih podataka potrebnih za sklapanje ili sprovođenje sporazuma/ ugovora, IPKO takođe obrađuje lične podatke u slučajevima navedenim zakonom.

Lični podaci i kategorije ličnih podataka, koje IPKO obrađuje u skladu sa zakonom, definisani su sporazumima/ ugovorima i uslovima i odredbama o korišćenju odgovarajuće usluge. U slučaju promena postojećih usluga ili uvođenja novih usluga, ako je potrebno i u skladu sa zakonom, IPKO će ažurirati ovu Politiku privatnosti ili izmeniti postojeće sporazume/ ugovore i odredbe i uslove, i/ ili sklopiti ili odobriti nove uslove i uslovi.

Saglasnost/ pristanak

U slučaju saglasnosti/pristanka korisnika, IPKO će obrađivati lične podatke samo u svrhe za koje je korisnik dao saglasnost. U slučajevima kada se obrada ličnih podataka zasniva na saglasnosti, korisnik može u svakom trenutku povući svoju datu saglasnost.

Prilikom obrade ličnih podataka na osnovu saglasnosti, IPKO će pravilno proceniti koji su podaci potrebni za određenu svrhu i koristiće samo te podatke koji su potrebni za postizanje svrhe. Tokom obrade ličnih podataka, IPKO će na odgovarajući način štititi takve podatke i sprovoditi relevantne aktivnosti zaštite podataka.

Davanjem saglasnosti, korisnik se slaže da IPKO može obrađivati lične podatke ili kategorije ličnih podataka, dostupne korisnicima, koji su navedeni u saglasnosti. Ovo može obuhvatiti podatke koje korisnik dostavlja IPKO-u prilikom sklapanja i sprovođenja ugovornih odnosa (npr. uključujući, ali se ne ograničavaju na: podatke iz aplikacija, sporazume/ ugovore, upitnike, ankete i druge dokumente, uključujući podatke o željenim pretplatničkim uslugama ili opremi), informacije o kupovini robe i korišćenju IPKO-ovih usluga (npr. uključujući, ali ne ograničavajući se na informacije o korišćenim i/ ili naplaćenim uslugama, uključujući njihovu količinu i vrstu, kao i informacije o korišćenju IPKO-ove internet stranice i aplikacija) kao i podatke o saobraćaju i lokaciji (npr. uključujući, ali ne ograničavajući se na: informacije o vezama i srodne podatke o lokaciji, podatke o lokaciji opreme).

Personalizovane ponude uključuju opšte IPKO-ove ponude, koje IPKO dostavlja korisnicima kada smatra da bi mogle biti interesantne za određenog korisnika, kao i ponude koje su posebno prilagođene svakom korisniku. IPKO će obrađivati podatke za automatizovano donošenje odluka ako je specifična ponuda interesantna određenom korisniku, kao i za njihovo profilisanje/ segmentaciju (npr. na osnovu demografskih, sociografskih i podataka o ponašanju i drugih kriterijuma i faktora, kao što su pol, starost, lokacija, mesto stanovanja, učestalost korišćenja usluge, vrste i vremena korišćenja usluga, internet stranica i aplikacija, navike kupovine u prošlosti, lokaciju ili identifikaciju na internetu), na osnovu čega će IPKO predstaviti ponude korisniku.

Na osnovu saglasnosti, IPKO može korisniku predstaviti informacije i ponude putem svih komunikacionih kanala navedenih u saglasnosti, za koje su dostupni podaci u okviru ugovornog odnosa, koji podleže saglasnosti korisnika.

Kada se obrađuju podaci za direktan razvoj i marketing robe i usluga za IPKO-ove poslovne korisnike i partnere, lične podatke će obrađivati samo IPKO ili entitet koji je IPKO ovlastio.

U slučaju da klijent da saglasnost za obradu podataka za jednu određenu svrhu, a nije povukao takvu saglasnost, IPKO može da – u okviru oblasti delovanja, u skladu sa uredbama – obrađuje lične podatke u tu svrhu još dve godine nakon okončanja ugovornog odnosa, za koji je data saglasnost.

IPKO takođe može dobiti podatke i saglasnosti od pojedinaca koji nisu pretplatnici ili korisnici IPKO-ovih usluga i obrađivati te podatke u skladu sa njihovom saglasnošću. U slučaju da pretplatnik omogući korišćenje usluga drugog lica, oni će ovlastiti takvo lice da da saglasnost u okviru omogućenih usluga.

Korisnici mogu povući svoju saglasnost slanjem pisanog zahteva na adresu: IPKO TELECOMUNICATIONS LLC, Ulica “Zija Shemsiu” br. 34, naselje Ulpiana, Priština, info@ipko.com; podnoseći pismeni zahtev na IPKO-ovim prodajnim mestima; slanjem svog zahteva e-poštom na: info@ipko.com ili pozivom na +38349/43/700700.

U slučajevima kada se saglasnost dobija putem elektronskih komunikacionih usluga ili informacionih usluga (npr. putem SMS poruke, aplikacija) i kada je to prikladno, korisnici takođe mogu povući svoju saglasnost putem ovih komunikacionih kanala.

U slučaju povlačenja saglasnosti, IPKO će prestati sa obradom podataka prikupljenih na osnovu relevantne saglasnosti, i/ ili ih više neće obrađivati u svrhu koja je bila predmet pristanka.

Obrada zasnovana na legitimnom interesu

IPKO takođe obrađuje lične podatke korisnika zbog legitimnih interesa kompanije (IPKO) ili trećih strana u svrhe navedene ovde ili u sporazumu/ ugovoru, kao i u odredbama i uslovima ili drugim dokumentima, koji regulišu konkretan ugovorni odnos.

U slučaju obrade ličnih podataka korisnika na osnovu legitimnog interesa, IPKO će uzeti u obzir moguće efekte ove obrade na korisnike (kako pozitivne, tako i negativne), kao i prava korisnika u vezi sa takvom obradom. U takvom slučaju, legitimni interes IPKO-a ne prevladava automatski interese, osnovna prava i slobode korisnika. IPKO neće obrađivati podatke u slučajevima kada interesi korisnika (npr. kada je korisnik dete) prevladaju nad IPKO-ovim interesima, ako ne poseduje saglasnost korisnika, ili ako takvu obradu ne zahtevaju uredbe i/ ili kada takva obrada nije dozvoljena u skladu sa zakonom.

Kada se prerađuju lični podaci na osnovu legitimnog interesa, IPKO će obraditi samo podatke potrebne za postizanje svrhe, u skladu sa datom saglasnošću, i sprovešće sve relevantne mere zaštite ličnih podataka.

IPKO će obrađivati lične podatke korisnika na osnovu svog legitimnog interesa u skladu sa ovom politikom, u slučaju i za dole navedene svrhe. Dodatni primeri obrade zasnovane na legitimnom interesu mogu se naći i u sporazumu/ ugovoru, uslovima i odredbama, kao i u drugim dokumentima koji uređuju bilo koji ugovorni odnos.

Sprečavanje prevara

Kao deo staranja o svojim korisnicima, kao i nastojanja da obezbedi kontinuitet svog poslovanja, IPKO nastoji da spreči prevare i obezbedi sigurnost, stabilnost i konstantan rad IPKO-ovih mreža i usluga. Kada stupite u ugovorne odnose i kupovinu robe ili usluga, kao i tokom sprovođenja ugovornih odnosa i korišćenja usluga, IPKO će sprovoditi procedure i mere za sprečavanje prevare i garantovanje bezbednosti svojih usluga, mreža i poslovanja. Kada prerađuje podatke u gore navedene svrhe, IPKO će obrađivati informacije o korisnicima i upotrebi IPKO-ovih usluga, uključujući podatke o prometu i lokaciji. Po pravilu, legitimni interes IPKO-a u sprečavanju prevara uvek prevladava nad interesima, osnovnim pravima i slobodama korisnika. Na osnovu obrade podataka, IPKO može usvojiti mere za sprečavanje prevara, koje mogu uključivati sprečavanje ili ograničenje pristupa IPKO-ovim uslugama i mrežama, ograničenje prava iz ugovornog odnosa, raskidanje ugovornog odnosa, potrebne aktivnosti za identifikaciju korisnika i/ ili prekršilaca, pokretanje relevantnih civilnih, inspekcijskih ili krivičnih postupaka radi sprečavanja ili ograničavanja prevare, kao i druge mere dozvoljene zakonom ili uredbom.

Marketinška analiza

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, pravni osnovi direktnog marketinga mogu takođe služiti i kao legitimni interes. U skladu sa svojim legitimnim interesom i u svrhe direktnog marketinga, IPKO takođe obrađuje i podatke o segmentaciji i profilisanju svojih korisnika. U ovom slučaju IPKO obrađuje podatke koji se odnose na korisnika i upotrebu IPKO-ovih usluga, njegovih internet stranica i aplikacija, društvenih mreža i Program lojalnosti. Međutim, u ovom slučaju IPKO ne obrađuje podatke o prometu, uključujući informacije o vezama ili podacima o lokaciji, osim ako nije dobio prethodnu saglasnost dotičnog korisnika. Takva obrada podataka ne utiče na prava korisnika koja proističu iz ugovornog odnosa.

Budući da IPKO nudi širok spektar usluga koje podležu različitim uredbama i pravilima, obrada ličnih podataka za direktni marketing u skladu sa legitimnim interesom može se dodatno definisati u ugovorima, odredbama i uslovima, kao i u drugim dokumentima o nekoj posebnoj usluzi.

Ankete

Reakcije korisnika su tražene i puno pomažu u pružanju visokokvalitetnih usluga koje zadovoljavaju potrebe korisnika. IPKO želi da prikupi najvažnije informacije o zadovoljstvu korisnika IPKO-ovim uslugama i ponudama. S vremena na vreme i u kontaktu sa svojim korisnicima, IPKO takođe može poslati ovim korisnicima poziv da popune anketni upitnik i/ ili podnesu svoje reakcije i mišljenja o IPKO-ovim  uslugama i ponudama. U takvim slučajevima IPKO obrađuje kontaktne podatke korisnika (broj telefona, e-mail) i informacije u vezi sa kontaktom. Popunjavanje anketa je dobrovoljno, a (ne) popunjavanje ankete neće uticati na prava korisnika.

Upravljanje rizikom

Kada posluje sa svojim korisnicima, IPKO će postupati s potpunom i odgovarajućom pažnjom, uključujući pažljivo upravljanje rizikom. Kako bi upravljao rizicima, IPKO može pratiti sprovođenje ugovornih odnosa sa svojim korisnicima, uključujući obradu podataka o korisnicima i njihovu upotrebu IPKO-ovih usluga, a ti podaci će se koristiti za segmentaciju i profilisanje korisnika … Međutim, u ovom slučaju u slučaju IPKO neće obrađivati podatke o saobraćaju, uključujući informacije u vezi sa vezama ili podacima o lokaciji, osim ako nije dobio prethodnu saglasnost dotičnog korisnika. Ako poslovanje sa određenim korisnikom može predstavljati rizik za IPKO, IPKO može usvojiti odgovarajuće mere za smanjenje takvog rizika, uključujući ograničavanje pristupa uslugama. Štaviše, specifične IPKO-ove ponude mogu biti dostupne samo određenim grupama korisnika koji ispunjavaju uslove navedene u ponudi, što može obuhvatiti određeni nivo rizika.

 Analize

IPKO se trudi da personalizuje i da stalno poboljšava svoje usluge i ponude. Stoga ima legitiman interes praćenja ugovornih odnosa i analiziranja korišćenja usluga od strane svojih korisnika, tj. za planiranje i razvoj usluga i aplikacija, za procenu tržišta i za merenje uspeha prodaje, marketinške aktivnosti i aktivnosti usmerenih na poboljšanje korisničkog iskustva i kvaliteta usluga. U ovom slučaju IPKO će obrađivati samo podatke koji se odnose na korisnika i upotrebu IPKO-ovih usluga, njegovih internet stranica i aplikacija, društvenih mreža i programa vernosti, a takođe će sprovesti relevantne mere zaštite koje mogu obuhvatiti anonimnost i/ ili pseudonimizaciju. Međutim, kada tako postupa, IPKO neće obrađivati podatke o prometu, obuhvatajući informacije u vezi sa vezama ili podacima o lokaciji, osim ako nije dobio prethodnu saglasnost dotičnog korisnika, ili ako su ti podaci ranije bili anonimizirani. Obrada podataka za analize ne utiče na prava korisnika koja proističu iz ugovornog odnosa.

 Dobijanje saglasnosti

Kada nudi robu ili usluge, IPKO želi svojim korisnicima da pruža rdotične informacije i obradi lične podatke što je više moguće, u skladu sa željama i očekivanjima korisnika. Dakle, prilikom ostvarivanja ugovornih odnosa sa korisnicima, IPKO ima legitiman interes da traži njihovu saglasnost. U ovom procesu, IPKO će obraditi telefonski broj (telefonske brojeve), adresu e-pošte, ime, prezime i poštansku adresu, korisničko ime, identifikatore TV interfejsa/ aplikacije i informacije o saglasnostima, koje se zatim mogu koristiti da se od korisnika traži da pružaju svoje saglasnosti.

 Podaci o mrežnim uređajima / opremi

Prilikom instaliranja mrežnih uređaja za usluge širokog opsega, uređaji se koriste za postavljanje i održavanje postavki koje odgovaraju potrebama korisnika. U slučaju intervencija u svrhu popravke, kada je potrebno resetovati postavke ili zameniti aparate/ opremu ili kada je potrebna podrška za pravilno postavljanje dotičnih aparata/ opreme, moguće je pružiti visokokvalitetnu i brzu uslugu samo ako IPKO sačuva ove postavke. U ovom procesu se obrađuju podaci sa mrežnih aparata/uređaja (postavke korisničke mreže, tj. uključujući, ali bez ograničenja na: DHCP server, modemski LAN, DHCP MAC -IP rezervacije, PortForWarding, DMZ postavke, informacije o korisnikovim uređajima i njihovim međusobnim vezama – fizički MAC adresa, dodeljena IP adresa i naziv uređaja). IPKO koristi ovu informaciju za pružanje podrške i pomoći korisnicima i tokom intervencija u svrhu popravke mrežnih aparata/uređaja.

 Pravo na prigovor

Korisnik će imati pravo da uloži prigovor i može, u bilo kom trenutku, da se usprotivi obradi podataka u gore navedene svrhe. U ovom slučaju IPKO će – ako je to moguće i ako IPKO-ovi interesi ne prevladaju nad interesima, pravima i slobodama korisnika – prestati da obrađuje podatke u ove svrhe. Korisnik može podneti svoj prigovor slanjem pisanog zahteva IPKO-u ili putem e-pošte na: info@ipko.com; redovnom poštom na adresu IPKO Telecommunications LLC, Ulica ”Zija Shemsiu”, br. 34, Priština; ili podnošenjem pismenog zahteva na IPKO-ovim prodajnim mestima kompanije.

 Tipovi podataka

Vrste i/ ili kategorije ličnih podataka koje obrađuje IPKO zavise od dotične usluge i navedene su ili opisane u sporazumu/ ugovoru i/ ili u odredbama i uslovima korišćenja dotične usluge. IPKO može obezbediti lične podatke bilo direktno od korisnika, bilo indirektno korišćenjem specifične usluge od strane korisnika. IPKO takođe može dobiti lične podatke od trećih strana – u tom slučaju IPKO će pribaviti i obraditi iste vrste i/ ili kategorije ličnih podataka kao da su takvi podaci dobijeni direktno od korisnika. IPKO takođe može da pribavi lične podatke korisnika od treće strane koja sklapa ili želi da sklopi ugovorni odnos sa IPKO-om (npr. poslodavac korisnika ili drugog IPKO-ovog korisnika, ugovorni partneri koji navode pojedince kao osobe za kontakt itd.). U takvom slučaju, treća strana mora da obezbedi dotičnu dozvolu za prenos ličnih podataka u IPKO i redovno će informisati i obaveštavati korisnika o tome.

S ciljem provere tačnosti podataka i dobijanja tačnih podataka, IPKO takođe može uzeti podatke od trećih strana. U tim slučajevima, IPKO će uzimati iste vrste podataka, kao da je takve podatke predstavio ili je trebalo da ih dostavi korisnik prilikom sklapanja ugovornog odnosa (npr. nova/ tačna adresa prilikom sklapanja njihovog pretplatničkog odnosa i dr.)

Korisnici ličnih podataka

Korisnici ličnih podataka uključuju IPKO, IPKO-ove snabdevače, IPKO-ove ugovorne partnere i državne organe.

Pre nego što IPKO svojim snabdevačima ili poslovnim partnerima dozvoli pristup ličnim podacima, IPKO će prvo verifikovati da li su u skladu sa IPKO-ovim zahtevima u vezi sa obradom i zaštitom ličnih podataka. Osim ako nije drugačije izričito određeno u ugovoru o posebnim ugovornim odnosima, za obradu ličnih podataka od strane snabdevača i poslovnih partnera, IPKO će snositi odgovornost pred korisnicima za obradu ličnih podataka korisnika. Snabdevačima i poslovnim partnerima kompanije IPKO može se dozvoliti pristup ličnim podacima u odgovarajućoj meri i unutar odgovarajućeg opsega, koliko je potrebno za  snabdevanje/ distribuciju robe i/ ili pružanje usluga.

PKO može predstaviti informacije o pretplatniku/ korisniku ugovornim partnerima kojima je IPKO dodelio svoja potraživanja prema pretplatniku/ korisniku.

Zvanični organi mogu dobijati lične podatke iz IPKO-a samo u slučajevima i u skladu sa procedurama utvrđenim zakonom.

Ko-kontrolori ličnih podataka

IPKO prodaje ili pruža specifične usluge u saradnji sa partnerima, koji takođe stupaju u ugovorni odnos sa klijentom i koji su – u ovim slučajevima – takođe i kontrolori podataka sa svojim zahtevima za obradu ličnih podataka, uključujući i zahteve za njihov prenos u treće zemlje (na treća mesta). U ovim slučajevima, IPKO-ov poslovni partner IPKO -a biće direktno odgovoran korisnicima za obradu korisničkih podataka (a IPKO neće snositi nikakvu odgovornost za takvu obradu od strane svog ugovornog partnera).

 

Transfer u treće zemlje

Po pravilu, IPKO ne prenosi lične podatke korisnika u treće zemlje. U slučajevima kada IPKO-ovi snabdevači i/ ili ugovorni partneri dolaze iz trećih zemalja i pružanje njihovih usluga IPKO-u ili korisnicima može uključivati obradu ličnih podataka, IPKO će im dozvoliti pristup ličnim podacima u skladu sa zahtevima određenih Zakonom o zaštiti ličnih podataka – posebno sprovodeći dotične bezbednosne mere u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (koje mogu uključivati sklapanje relevantnog sporazuma o obradi podataka, kao i druge zaštite mere na raspolaganju u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka).

Tokom pružanja specifičnih usluga, lični podaci korisnika mogu se preneti u treće zemlje zbog prirode i korišćenja određene usluge (npr. pozivi, komunikacija sa korisnicima iz trećih zemalja, mobilni roaming u trećim zemljama, korišćenje online usluga u trećim zemljama, itd.).

Rok čuvanja

IPKO će čuvati i obrađivati lične podatke tokom perioda ugovornih odnosa, do raskida ili ispunjenja ugovornih obaveza, poravnanja ili do zastarevanja svih potraživanja, ili tokom vremena tokom kojeg je korisnik podneo svoju saglasnost (primenjuje se u slučaju kada je period čuvanja duži od gore navedenih perioda). Kraći periodi čuvanja mogu se odrediti za određene vrste podataka pri pružanju specifičnih usluga (npr. podaci o saobraćaju).

U skladu sa poreskim i finansijskim uredbama, zakonodavstvom i standardima koji uređuju računovodstvo, knjigovodstvo i čuvanje dokumenata, IPKO mora čuvati sve fakture i osnovnu dokumentaciju o svim poslovnim odnosim u periodu od najmanje šest (6) godina nakon završetka godine tokom koje se dogodio dotični poslovni događaj ili u periodu navedenom u pravilima o čuvanju dokumenata (koji god da je duži), dok se podaci koji se koriste u investicione svrhe moraju čuvati onoliko dugo koliko traje ulaganje.

Izuzev ovog pravila, za čuvanje dokumentacije za nepokretnu imovinu mora važi period od dvadeset (20) godina. Ista pravila važe za elektronsko skladištenje ovih dokumenata, knjiga, beleški i zapisa.

Kao posledica toga, IPKO će čuvati fakture i dotične informacije o naplati, kao i informacije i dokumente u vezi sa korisnicima, najduže na period od šest godina od kraja godine na koju se dotična faktura odnosi, i/ ili od prestanka ugovornog odnosa; ili na period određen pravilima za čuvanje dokumenata (šta god je duže). IPKO će koristiti gore navedene podatke i informacije za ispunjavanje svojih zakonskih obaveza i za moguće sprovođenje, olakšavanje ili zaštitu pravnih navoda koji proističu direktno iz odnosa između pojedinca i IPKO -a, ili iz odnosa između IPKO -a i trećih strana.

Ako IPKO učini anonimnim lične podatke tako da se više ne mogu koristiti za identifikaciju specifične osobe, ti podaci se mogu čuvati i obrađivati bez ikakvih ograničenja tokom perioda čuvanja.

U slučaju prijema zahteva za brisanje ili ograničenje obrade, IPKO će ispuniti takav zahtev, ograničavajući obradu podataka samo u svrhe predviđene zakonom i radi sprovođenja, olakšavanja ili moguće zaštite pravnih navoda.

Elektronske komunikacije

U skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama, podaci u vezi sa praćenjem i nadzorom korišćenja usluga podataka, kao i podaci u vezi sa hitnim pozivima, u slučaju zahteva nadležnih organa za pristup ličnim podacima, u slučaju saobraćajnih podataka i podataka o lokaciji, čuvaju se najviše 12 meseci.

Izuzev u slučajevima se podaci obrađuju na osnovu pristanka pojedinaca, u roku od 24 meseca nakon raskida i isteka svih ugovornih odnosa i/ ili nakon plaćanja neplaćenog duga pretplatnika/ korisnika elektronskih komunikacionih usluga, IPKO će ograničiti obradu podataka u vezi sa pretplatnicima/ korisnicima elektronskih komunikacionih usluga u svrhe navedene u uredbama i radi moguće primene, olakšavanja ili zaštite pravnih zahteva.

Obrada podataka poslovnih subjekata

Generalije

Podaci poslovnih subjekata (npr. poslovni pretplatnici/ korisnici, poslovni partneri i potencijalni poslovni partneri), tj. podaci lica koja nisu potrošači, IPKO može obrađivati u najvećoj mogućoj meri i u sve svrhe (uključujući direktni marketing), dozvoljene važećim zakonom.

U slučaju da poslovni subjekt ne odabere marketing IPKO-ovih usluga ili obrnuto, IPKO može koristiti javne informacije poslovnog subjekta i bilo koju kontakt adresu e -pošte ili telefonske brojeve koje je dobio od poslovnog subjekta, kao i informacije o korišćenju usluga za slanje personalizovanih poruka, obuhvatajući i direktni marketing putem SMS i MMS poruka, poštom i e-poštom ili putem direktnih poziva.

U svakom trenutku, poslovni subjekt može uputiti pisani zahtev IPKO -u za trajno ili privremeno obustavljanje korišćenja informacija u svrhe direktnog marketinga. U roku od petnaest (15) dana od takvog zahteva, IPKO će u skladu sa pravilima sprečiti upotrebu podataka za direktni marketing.

Informacije o poslovnim subjektima mogu takođe obuhvatiti i lične podatke, koje su oni predali ili objavili (npr. kontakt informacije). U ovom slučaju, prilikom obraćanja poslovnim subjektima, IPKO takođe može obraditi takve lične podatke.

Izvori

IPKO može dobiti podatke od poslovnih subjekata, pojedinaca ili javnih obaveštenja/ obaveštenja poslovnih subjekata, kao i iz beleški / publikacija u javnim bazama podataka.

 Legitimni interes

IPKO ima legitiman interes da informiše poslovne subjekte (uključujući direktni marketing o potencijalno zanimljivim IPKO-ovim uslugama) o IPKO-ovim uslugama i događajima. Štaviše, i sami poslovni subjekti imaju interes da primaju obaveštenja o uslugama koje mogu poboljšati njihovo poslovanje. Kada poslovni subjekti predstave lične podatke IPKO -u kao svoje kontakt podatke, ili kada se ti podaci javno otkriju i ne osporavaju izričito korišćenje ovih podataka u svrhe kontakta ili informisanja, IPKO može koristiti ove podatke u svrhe informisanja, uključujući i direktni marketing.

 Period čuvanja

IPKO će čuvati podatke poslovnih subjekata u skladu sa pravilima određenim u ovom dokumentu i u bilo kom sporazumu /ugovoru i uslovima korišćenja. Kontakt informacije potencijalnih poslovnih partnera čuvaće se do njegovog opoziva ili tokom perioda sprovođenja kontakt kampanje, ako su podaci dobijeni iz javno dostupnih izvora.

 Prava pojedinaca

Korisnici mogu tražiti:

– štampanu kopija ili pristup podacima, putem kojih se mogu informisati o svojim ličnim podacima, koje IPKO obrađuje u vezi sa korisnikom;

– ispravku podataka, kada korisnici veruju da su njihovi lični podaci, koje obrađuje IPKO, netačni;

– brisanje ili ograničenje obrade ličnih podataka, ako žele da IPKO prekine ili ograniči obradu dela ili svih njihovih ličnih podataka;

Štaviše, korisnici mogu:

– osporiti obradu ličnih podataka zasnovanu na legitimnom interesu ili obradu ličnih podataka u svrhe direktnog marketinga;

– da iskoriste svoje pravo na prenos ličnih podataka koje su dostavili IPKO -u.

U podnesku o uživanju svojih prava, korisnici se moraju pravilno identifikovati i jasno definisati svoj zahtev.

IPKO-ovi korisnici mogu dostaviti ispravke podataka IPKO-u u pisanoj formi ili potpisivanjem novog dokumenta o ugovornim odnosima, koji uključuje ispravljene podatke.

Posebna prava korisnika mogu se ograničiti u posebnim slučajevima u skladu sa uredbama (npr. zabrana informacija u vezi sa bilo kojom istragom itd.).

IPKO će obavestiti pojedinca o informacijama u vezi sa merama, koje su usvojene na osnovu primljenih zahteva, po pravilu u roku od mesec dana, ali svakako ne kasnije od tri meseca.

Pravo na žaljenje

U slučaju da korisnik veruje da je IPKO prekršio njegova prava tokom obrade ličnih podataka, može podneti žalbu IPKO -u. Korisnici svoje žalbe treba da podnesu poštom na adresu: IPKO, Ulica “Zija Shemsiu”, br. 34, naselje Ulpiana, Priština; putem e -pošte na dpo@ipko.com ili pisanim putem na IPKO-ovim prodajnim mestima.

Korisnici takođe mogu podneti žalbu nadzornom organu za zaštitu ličnih podataka. Nadzorni organ za zaštitu podataka u Republici Kosovo je Poverenik za informacije.

Nepodnošenje podataka i posledice

Kada stupa u ugovorni odnos sa korisnicima, IPKO će tražiti samo informacije koje mogu biti potrebne u skladu sa uredbama ili informacije potrebne za sklapanje i sprovođenje sporazuma/ ugovora. Tražena informacija je navedena u sporazumu/ ugovoru ili u uslovima korišćenja specifične usluge.

U slučaju da korisnik ne dostavi podatke IPKO -u, ili IPKO ne može obezbediti takve podatke, IPKO može odbiti da sklopi sporazum/ ugovor ili može odustati od sporazuma/ ugovora. Korisnici takođe mogu dostaviti druge dodatne podatke IPKO -u.

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Da bi se obezbedilo kontinuirano pružanje elektronske komunikacije i drugih usluga, kao i sigurnost takve odredbe (uključujući mere bezbednosti za zaštitu ličnih podataka pojedinaca), a kada prerađuje lične podatke u skladu sa ovom Politikom privatnosti, IPKO takođe obrađuje podatke putem automatizovanih odluka i/ ili profilisanja.

 Završne odredbe

Osim ove Politike privatnosti, obrada podataka u okviru svakog ugovornog odnosa takođe je regulisana sporazumom, kao i odredbama i uslovima koji regulišu specifični ugovorni odnos.

Ova Politika privatnosti je izrađena u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, koji je u potpunosti u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom ličnih podataka i o slobodnom prometu ovih podataka.

U slučaju da dotični ugovor, ili ako odredbe i uslovi koji regulišu poslovne odnose, krše ovu politiku, podaci će se koristiti u meri koju dozvoljava važeći zakon ili Zakon o zaštiti ličnih podataka.

Ova Politika privatnosti će biti objavljena i biće dostupna na internet stranici i prodajnim IPKO-ovim mestima.

 

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?