IPKO u skladu sa pravilnikom o „Zaštiti podataka i privatnosti IPKO korisnika“ i u potpunom skladu sa Zakonom o Zaštiti Ličnih Podataka 03/L-172 obrađuje lične podatke korisnika svojih usluga elektronskih komunikacija, koje podrazumeva ime, prezime, lični broj, adresu, broj fiksnog telefona, broj mobilnog telefona, e-mail adresu.

Svi lični podaci koje IPKO sakuplja od korisnika svojih usluga, koriste se i obrađuju na pošten, ispravan način i uvek u punom skladu sa zakonodavstvom na snazi.

Lični podaci se obrađuju ili čuvaju samo za taj vremenski period koji je u skladu sa specifičnim ciljevima za koje su ovi podaci sakupljeni od IPKO-a, zbog razloga poštovanja obaveza koje proizilaze iz Zakona za Komuniciranje i drugog zakonodavstva na snazi.

Kako bi vam omogućio bolje usluge, IPKO će upotrebiti vaše lične podatke u cilju direktnog marketinga, samo nakon vaše saglasnosti. Vi možete da izaberete da ne budete kontaktirani za celu oblast direktnog marketinga.

IPKO ne prikazuje vaše lične podatke trećim stranama, osim slučajeva kada je izričito data vaša saglasnost za takvu delatnost. Ako ste vi dali saglasnost trećoj stranci (saglasnost koja mora biti u pismenoj formi), u cilju davanja ličnih podataka od IPKO-a, onda IPKO ne snosi odgovornost za pružanje ovih podataka. Takođe, IPKO je dužan da uz podršku zakonskog okvira ili po nalogu nadležnog suda, prenese vaše lične podatke specijalizovanim državnim organima, na primer u slučaju krivične istrage. Takođe, IPKO ima zakonsku obavezu da sarađuje u slučajevima prisluškivanja telefonskih poziva i upotrebe interneta i da postavi te podatke na raspolaganju nadležnim vlastima samo radi primene zakona o Elektronskim Komunikacijama 04/L-109, Zakonika o Krivičnom Postupku 2012/04-L-123 i relevantnih promena.

Ako imate pitanja, primedbe, zahteve ili pritužbe u vezi korišćenja podataka u gornje svrhe, molimo kontaktirajte nas pismeno na sledeću adresu: ipkoprivacy@ipko.com