Zahtev za sms kodove

  • Usluga radi slanja novca za dobrotvorne organizacije I za osobe sa potrebama
  • Dodatni dokumenti koji su potrebni da se popuni dokumentacija:

  • o Kopija lične karte ( sa obe strane) o Kopija bankarske kartice na kojoj će se vršiti transfer novca o Ukoliko ovlašćeno lice nije član najužeg kruga porodice, poditelj, suprug/a, onda je potrebno da se izvrši jedno notarizovano ovlašćenje kod Notara koje ne košta više od 2 Evra.
    Drop files here or
    • o Kopjen e dokumentacionit të diagnozës. o Fotografinë e tij/saj, e cila do të publikohet në rrjetet sociale që menaxhohen nga IPKO-ja.
      Drop files here or