Në tabelën e mëposhtme gjeni çmimet prej telefonisë fikse për thirrje brenda Kosovës.
Në të gjitha çmimet përfshihet edhe TVSH.

Thirrjet Çmimet
(min/EUR)
 Në IPKO fiks  0 cent
Në IPKO mobil 51 cent
Në D3 mobil 72 cent
Në PTK 51 cent
Thirrjet drejt operatorëve tjerë mobil 72 cent