Me qëllim të ofrimit të shërbimeve fikse nga IPKO, Përdoruesit i ipen në shfrytëzim pajisjet që mundësojnë ofrimin e shërbimeve.

Pajisjet mbeten në pronësi të IPKO’s ndërsa Përdoruesi mbanë në shfrytëzim të njëjtat gjatë kohëzgjatjes së kontratës.

Përdoruesi është i obliguar të kthejë pajisjet që ka në shfrytëzim jo më larg se 5 (pesë) ditë nga ndërprerja/skadimi i Kontratës.

Përdoruesi obligohet të përdor dhe mirëmbajë pajisjet  në përputhje me kushtet e përcaktura në KUSHTET E ABONIMIT e cila është pjesë integrale e Kontratës.

Në rast të mos kthimit të pajisjeve, dëmtimit si pasojë e mospërdorimit sipas udhëzimeve si dhe humbjes, Përdoruesi obligohet të paguaj vlerën e plotë të pajisjes, sipas vlerës së specifikuar në listën e cmimeve të përcaktuara më poshtë. Përdoruesi obligohet të paguaj vlerën e plotë të pajisjes, sipas vlerës së specifikuar në listën e cmimeve të përcaktuara më poshtë.

Lloji i pajisjesÇmimi për pajisje
Resiver60.00 €
Smart Card10.00 €
Modem60.00 €
Gpon Modem120.00 €

*Shënim: IPKO rezervon të drejtën e ndryshimit të çmimit për pajisje varësisht nga ndryshimet në çmimet e tregut dhe ju këshillon që të vizitoni këtë faqe për t’u referuar në çmimet aktuale të aplikueshme

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?