Në përgjigje të kërcënimeve të sigurisë dhe incidenteve.

Për të ruajtur sigurinë e informacionit është jashtëzakonisht e rëndësishme që dobësitë e zbuluara të burimeve të informacionit dhe shfaqja e kërcënimeve të reja ose incidenteve të sigurisë të raportohen menjëherë tek punonjësit kompetentë ose departamentet e kompanisë.

Departamentet dhe punonjësit kompetentë të kompanisë do të marrin masa menjëherë pas zbulimit të çdo kërcënimi ose incidenti të sigurisë dhe marrin masat e duhura korrigjuese, të cilat adresojnë ngjarjen e padëshiruar, kufizojnë ose zvogëlojnë efektet dëmtuese të ngjarjes dhe parandalojnë përsëritjen e ngjarjes.

Udhëzimet për raportimin e dobësive të sigurisë, kërcënimeve dhe incidenteve të sigurisë dhe procedurat për trajtimin e tyre përcaktohen në politikat e brendshme të kompanisë.
Kontakto personelin e Sigurisë së Informacionit/Sigurisë së TI -së:

E-mail: itsecurity@ipko.com

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?