Në përpjekje të vazhdueshme për të krijuar një mjedis sa më të mirë për fëmijët e vendit tonë, IPKO ka mbështetur organizatat që merren me fëmijët me nevoja të veçanta. Donacioni është shpërndarë në 10 qendra, ndërsa është synuar lehtësimi i procesit të mësim-nxënies midis fëmijëve me nevoja të veçanta.

Pesë Qendra Burimore dhe pesë organizata janë në mesin e atyre që kanë përfituar, si: Qendra Burimore për fëmijët me dëmtime intelektuale “Përparimi” në Prishtinë, “Lef Nosi” në Prizren, ”Nënë Tereza” në Mitrovicë, Qendra Burimore për fëmijët me dëmtime në të parë “Xheladin Deda” në Pejë, Shkolla Speciale për fëmijët me dëmtime të shumëfishta “Shpresa” në Shtime, Organizata “PEMA” në Ferizaj, Down Syndrome Kosova në Prishtinë, ”Shoqata AUTIZMI” në Lipjan, “Shoqata e të shurdhërve” në Prishtinë dhe organizata “HANDIKOS” në Suharekë.

Këto organizata janë mbështetur me një shumë prej 10 mijë eurosh. Donacioni është dhënë duke u bazuar në nevojat e këtyre qendrav, me ç’ rast janë pajisur me materiale konkrete/didaktike dhe me mjete të tjera arsimore që lehtësojnë punën me fëmijët me nevoja të veçanta.

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?