Kushtet e përgjithshme të abonimit në shërbimet e Telekomunikimit të IPKO-së, përbëjnë në tërësi marrëveshjen në mes të Abonuesit dhe IPKO-së, ku në mënyrë të detajuar përshkruhen të drejtat dhe obligimet e të dy palëve.

Është e domosdoshme që abonuesit të lexojnë me kujdes dokumentin e përshkruar më poshtë, në mënyrë që të kenë të qartë shërbimin të cilin e ofron IPKO, si dhe kushtet për të përdorur këtë shërbim. Abonuesi duhet të ketë të qartë se me vet nënshkrimin e kontratës deklaron se ka lexuar dhe pajtohet me të gjitha kushtet që ky dokument parasheh.

Në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi si dhe kushtet dhe rregullat e përgjithshme të kompanisë, ju lutemi e informoni IPKO’ n për çdo ndryshim të të dhënave tuaja personale dhe ato të kontaktit, duke vizituar piken tonë të shitjes më të afërt.

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?